Σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας SUMO

To Εύκαμπτο Φράγμα SUMO είναι φορητό εύκαμπτο φράγμα που γεμίζει με νερό όπως το σύστημα ΕΣΤΙΑ με την διαφορά ότι δεν δομείται όπως το ΕΣΤΙΑ με συναρμογή ανεξαρτήτων θαλάμων.

Το Σύστημα SUMO σχηματοποιείται σε οβάλ σχήμα όταν αυτό γεμίσει με νερό, είναι κατασκευασμένο από PVC τεχνικό ύφασμα ενώ εσωτερικά και στο διάμηκες άξονα διαχωριστική μεμβράνη PVC διαχωρίζει το αρχικό θάλαμο σε δύο θαλάμους…

Ο σκοπός της μεμβράνης αυτής είναι να σχηματοποιεί την ανάπτυξη του αρχικού θαλάμου (σχήμα  οβάλ – μαξιλαρι )  χωρίζοντας το θάλαμο σε δυο υποθαλάμους ώστε οι χωριστοί θάλαμοι να λειτουργούν όπως το σύστημα ΕΣΤΙΑ .

sumo 6
sumo01

Οι Τρείς βασικές συνιστώσες του συστήματος SUMO!..

Τρία βασικά στοιχεία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το σύστη-μα SUMO. Το πρώτο στοιχείο είναι το ύψος εξάλων (το τμήμα του ευκάμπτου φράγματος πάνω από το επίπεδο του νερού). Αυτό θα πρεπει  να είναι τουλάχιστον το 25% του ολικού ύψους,  ενώ μπορεί να αυξηθεί αν το φράγμα εκτεθεί σε ταχύτητα νερού μεγαλυτερες του 1m/sec η τοποθετηθεί σε ψαθυρά εδάφη. Η δεύτερη συνιστώ-σα είναι, η επιφάνεια τριβής, στοιχείο που ορίζεται από την επιφάνεια εδρασης, Ση-μαντική παράμετρος σταθεροποίησης του φράγματος όταν αυτό εκτεθεί σε πλευρικές πιέσεις. Επιφάνειες όπως δρόμοι, πλακόστρωτα έχουν μεγαλύτερη συνιστώσα επι-φάνεια τριβής ενώ η εδραση μαλακά εδάφη ή ανισόπεδα εδάφη μπορεί να απαιτήσουν επιπλέον ύψος εξάλων. Το Εσωτερικό διάφραγμα είναι η τρίτη συνιστώσα, αυτό ασφαλίζει τη θέση το φράγματος όταν αυτό εκτεθεί σε μεγάλες πλευρικές πιέσεις νερού αποτεροντας την κυλιση. Το σύστημα SUMO διατίθεται σε διπλής και μονής κατεύθυνσης πλευρικής καταπόνη-σης Συστήματα με ύψος από 0.3m μέχρι 1.2m κατασκευάζονται με ενιαίο διάφραγμα ενώ για πάνω από 1,2m ύψος κατασκευάζονται με διπλό διάφραγμα.

H συνεισφορά του συστήματος SUMO στον έλεγχο υδάτων σε Εργοτάξια Έργων Αποστράγγισης
sumo 0002